ICM.com.pl agencja interaktywna

Internet

Skład DTP

Multimedia

Konferencje

identyfikacja wizualna, logo

Logo to znak graficzny spe??niajÄ?cy rolÄ? marketingowÄ? a jednocze??nie informacyjnÄ?, poprzez skr??towe, ale ??atwo zauwa??alne i ??atwo zapamiÄ?tywalne przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji, lub te?? jakiej?? idei, pomys??u, ale tak??e mogÄ?ce spe??niaÄ? rolÄ? jako charakterystyczne oznaczenie czego??, czyli spe??niajÄ?ce rolÄ? znaku informacyjnego.

G????wnym zadaniem logo jest wstÄ?pne nakierowanie osoby na symbolizowany podmiot poprzez:
przyciÄ?gniecie uwagi oglÄ?dajÄ?cego formÄ? graficznÄ? wyr????niajÄ?cÄ? to logo z otoczenia
powiÄ?zanie emocjonalne danej osoby z symbolizowanym podmiotem poprzez formÄ? graficznÄ? odpowiadajÄ?cÄ? charakterem danemu podmiotowi.

??r??d??o: Wikipedia.org

Projekty:

Agencja Interaktywna ICM.com.pl '2007 | home | news | oferta | realizacje | kontakt

xml sitemap
stopka icm.com.pl

Zapytanie / złożenie zamówienia

Skontaktuj się z nami i dowiedz się w jaki sposób możemy zrealizować Twój projekt. Prace nad projektami rozpoczynamy od wspólnego określenia założeń powierzonego nam zadania oraz wyboru technologii.

Opracowanie koncepcji

Drugi etap to kreatywna praca nad projektem. Wymyślamy, analizujemy i wybieramy najlepsze, najtrafniejsze rozwiązania dla zrealizowania Twojego projektu. Każdy szkic, czy notatka może być twórczym pomysłem, drogowskazem do najwłaściwszego rozwiązania.

Finalizacja projektu

Przygotowany projekt prezentujemy i poddajemy ocenie. Słuchamy opinii, komentarzy i w razie potrzeby nanosimy ewentalne zmiany, a następnie opracowujemy ostateczną wersję projektu.